REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIADOMOW.PL

Wstęp

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ramach Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL mają Państwo możliwość zakupu dowolnie wybranego projektu gotowego oraz uzyskania na jego temat kompleksowej informacji. Informujemy również, że za każdym razem, kiedy zostaną Państwo poproszeni o podanie dotyczących Państwa danych osobowych, podanie ich jest całkowicie dobrowolne – aby zamówić interesujący Państwa projekt nie potrzebujemy danych osobowych innych niż jest to konieczne w celu wysyłania Towaru oraz wystawienia faktury VAT lub świadczenia naszych Usług. Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL polityki prywatności są dostępne pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html.

Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL jest GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751837, posiadającą numer NIP: 6772438484 oraz numer REGON: 381524914, kapitał zakładowy 5000 zł, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl, numer telefonu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą, w tym w zakresie reklamacji Towaru: +48 606 977 299

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych dokonująca Zamówienia lub korzystająca z Usług Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL. Kupującym może być:
   • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej
   • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  5. Koszty Budowy – związane z Towarem dane o prawdopodobnych kosztach budowy obiektu na podstawie Towaru, które nie są przedmiotem Umów sprzedaży ani świadczonych przez Usługodawcę Usług. Koszty Budowy mogą być doręczone Kupującemu przez Podmioty trzecie za pomocą Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL w ramach usług świadczonych przez te Podmioty drogą elektroniczną. Wskazanie prawdopodobnych kosztów budowy nie może stanowić podstawy dla ewentualnych roszczeń względem Usługodawcy.
  6. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Kupującym,
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  8. Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galeriadomow.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia,
  9. Strona – Usługodawca i Kupujący
  10. Towar – wydawnictwo mające charakter informacyjny, które zawiera projekt gotowy domu, garażu lub innego obiektu, autorstwa Usługodawcy, dostępne w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia i będące przedmiotem Umowy sprzedaży. Towar ma formę książki i nie obejmuje związanych z nim materiałów graficznych (w szczególności wizualizacji) prezentowanych na stronach Sklepu internetowego. Towar nie jest również projektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ani projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jak również nie obejmuje kosztorysu, kosztów budowy, ani innych rodzajów wyceny związanych z Towarem. Na podstawie projektu gotowego można uzyskać pozwolenie na budowę, ale tylko i wyłącznie po wykonaniu jego adaptacji. Adaptacja to dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz do wymogów zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy. Za zakres i poprawność adaptacji projektu gotowego oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt gotowy. Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu ww. Ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo ponieść dodatkowe koszty w przypadku konieczności dostosowania projektu gotowego do wymogów przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP. Jednakże, powyższe koszty nie będą już ponoszone na rzecz Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL.
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną),
  12. Usługa (Usługi) – wszelkie usługi świadczona przez Usługodawcę (w tym drogą elektroniczną i telefoniczną) na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego GALERIADOMOW.PL dostępnego pod adresem www.galeriadomow.pl,
  13. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym GALERIADOMOW.PL w związku z Towarem (np. modyfikacja projektu gotowego pod kątem indywidualnych wymagań Kupującego),
  14. Usługodawca – GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751837, posiadającą numer NIP: 6772438484 oraz numer REGON: 381524914, kapitał zakładowy 5000 zł, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl, numer telefonu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą, w tym w zakresie reklamacji Towaru: +48 606 977 299
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.
  16. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
  18. Zarejestrowany Użytkownik – osoba, która dobrowolnie zakłada swoje indywidualne konto w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL.
  19. Administrator danych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień Towaru jest Usługodawca.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL, dostępnego pod adresem www.galeriadomow.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: umożliwienia Kupującym składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Kupujących, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
  5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  6. Kupujący jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
  8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL przez Kupującego. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html.
  9. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W przypadku obniżek cen Towaru, Usługodawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Towarów które są oferowane w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
  10. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie www.galeriadomow.pl ma charakter wiążący od momentu jej podania podczas procedury składania Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
  11. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Kupującego adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Kupującym.
  12. Usługodawca ma prawo obniżać ceny Towarów o ustalone przez siebie kwoty, w ustalonym przez siebie czasie, jak również odwoływać je w każdym czasie. Dodatkowo Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, które objęte są odrębnymi regulaminami. Akcje promocyjne mogą ale nie muszą łączyć się z obniżkami cen Towarów o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Kupującego Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Kupującym mogą być nagrywane przez Usługodawcę.
  3. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
   2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL.
  1. Kupujący może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz ze złożeniem oświadczenia przez Kupującego o zawarciu Umowy sprzedaży z Usługodawcą.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL, należy wejść na stronę internetową www.galeriadomow.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL), a następnie dokonać wyboru tego Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru.
  4. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem skutecznego złożenia Zamówienia, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Kupującym, Zamówienie może zostać anulowane.
  6. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
  7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze dostawy lub przelewem on-line w procesie składania zamówienia. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia. Wskazujemy jednocześnie, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów płatności on-line oraz, że nie jesteśmy Administratorami danych w odniesieniu do podanych w tych serwisach danych osobowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  8. Dostępne formy płatności: Płatności BLIK, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), płatność za pobraniem, przedpłata na konto bankowe, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  9. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Powyższa zasada nie dotyczy Towarów oznaczonych jako projekty w przygotowaniu. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
  10. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Kupującego paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy, zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
  11. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.
  12. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  13. W celu realizacji Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. w szczególności imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego (w przypadkach, gdy wymaga tego przewoźnik), adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych (zwłaszcza adresu e-mail) może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Usługodawcę.
  14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
   Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 5. Odstąpienie od Umowy
  1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.
   2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego Towaru w przypadku Umowy Sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Konsument jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o dokonanym odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. (kliknij tutaj, aby pobrać dokument). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  4. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres: GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków. Usługodawca dopuszcza również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poprzez przesłanie go na nasz adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl
  5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. W przypadku, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru. W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
  8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (np. na rachunek bankowy).
  9. Jeżeli Usługodawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  11. Zwracamy Towar należy odesłać na adres: GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków.
  12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść koszty zwrotu rzeczy.
  13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  14. Uszkodzony lub niekompletny Towar odesłany przez Konsumenta do Usługodawcy nie będzie przyjmowany. Wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub nieprawidłowego transportu, stwierdzone podczas sprawdzania Towaru należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: info@galeriadomow.pl celem ustalenia dalszego postępowania.
  15. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Usługodawcę w opisie Towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  16. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   3. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
   6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Towaru skutkuje brakiem możliwości dalszego korzystania przez Konsumenta z Towaru, w związku z czym jest on w szczególności zobowiązany nie zwielokrotniać projektu gotowego żadną techniką (w tym techniką reprograficzną). Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania może skutkować obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
   7. Niniejsza sekcja Regulaminu obejmuje zakresem stosowania również Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
 6. Reklamacja (Rękojmia)
  1. Usługodawca ponosi wobec Kupujących posiadających status Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta w art. 43a do 43g, a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
  2. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową Sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Konsumenta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Powiadomienie (reklamację) należy doręczyć pisemnie na adres: GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.
  3. Usługodawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2-lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  4. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca w sposób wyraźny zaakceptował.
  5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  6. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
  7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
  8. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Usługodawca.
  9. Konsument jest obowiązany udostępnić Usługodawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Usługodawcy.
  10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
   1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową;
   2. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
   3. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany;
   4. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
  12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
  13. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  14. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
  15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
  16. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  17. Wszystkie postanowienia niniejszej sekcji Regulaminu mają również zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto, przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących konsumenckich postępowań polubownych.
  2. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. możliwość do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   2. możliwość do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu,
   3. możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   4. możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
  3. Usługodawca, informuje, iż wskazane postępowania pozasądowe mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 8. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Towaru w procesie budowlanym, a w szczególności za skutki zmian i modyfikacji Towaru.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych danych w trakcie składania Zamówienia.
  3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.
 9. Świadczenie usług na rzecz Przedsiębiorców
  1. Niniejsza sekcja Regulaminu oraz postanowienia w niej zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie tworzy po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  3. W wypadku Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
  4. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
  7. W wypadku usługobiorców nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednostkowej Towaru. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowej 44, kod pocztowy: 30-227, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751837, posiadającą numer NIP: 6772438484 oraz numer REGON: 381524914, kapitał zakładowy 5000 zł jest Administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Kupujących w ramach Sklepu Internetowego i oferowanych w nim Usług.
  2. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w siedzibie Administratora.
  3. Administrator w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów oraz innym podmiotom, w tym podwykonawcom, w celu sprawnej realizacji Zamówienia lub świadczenia Usług na rzecz Kupujących.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html
 11. Konto w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL
  1. Posiadanie konta w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z nieodpłatnie świadczonych przez GALERIADOMOW.PL usług i funkcjonalności, polegających w szczególności na:
   1. Przechowywaniu i zarządzaniu danymi wprowadzonymi do konta przez użytkownika,
   2. Korzystaniu z udostępnionych dla Zarejestrowanych Użytkowników narzędzi,
   3. Korzystaniu z dodatkowych funkcjonalności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  2. Prawo do założenia konta przysługuje wyłącznie osobie pełnoletniej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Rejestracja Użytkownika, a tym samym utworzenie konta, następuje poprzez zaakceptowanie odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego:
   1. podając wymagane dane,
   2. przy użyciu posiadanego konta Facebook
   3. przy użyciu posiadanego konta Google
   Zaznacza się, że GALERIADOMOW.PL nie odpowiada za bezpieczeństwo transmisji danych przy udziale serwerów Facebook jak i Google oraz, że podmioty te pozostają odrębnymi Administratorami danych w rozumieniu RODO.
  4. Utworzenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu.
  5. Niedozwolone jest posiadanie nazwy użytkownika o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności wskazujące na działalność handlową i projektową.
  6. Konto Zarejestrowanego Użytkownika wykorzystuje pliki „cookies” do przechowywania informacji na komputerach Zarejestrowanych Użytkowników. Pliki te nie zawierają żadnych informacji poufnych i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Konta.
 12. Uprawnienia Zarejestrowanego Użytkownika
  1. Zarejestrowany Użytkownik może zmienić lub uzupełnić w panelu konta swoje dane, w tym hasło.
  2. Zarejestrowany Użytkownik może zamówić bezpłatny katalog projektów gotowych, postępując zgodnie z udostępnionym formularzem zamówienia, przy czym zaznacza się, że z uwagi na wartość katalogu, GALERIADOMOW.PL może wymagać od Zarejestrowanego Użytkownika podania dodatkowych danych i wyrażenia dodatkowych zgód. Występuje wówczas świadczenie usług w formie umowy o świadczenia wzajemne w rozumieniu art. 487 i n. Kodeksu cywilnego.
  3. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL takich jak możliwość przeglądania swoich ulubionych projektów. Zarejestrowany Użytkownik może także korzystać z naszych autorskich narzędzi:
   1. Szkicownika, który pozwala na edycje układu funkcjonalnego udostępnionego projektu w trybie rzeczywistym z możliwością zapisu pliku na swoim urządzeniu w formacie .jpg. Poddany modyfikacji projekt Zarejestrowany Użytkownik może także przesłać przy użyciu przygotowanego formularza do GALERIADOMOW.PL w celu wniesienia dodatkowych uwag lub konsultacji.
   2. Narzędzia do dopasowania projektu do swojej działki (nieruchomości), który pozwala na naniesienie wybranego obiektu na działki (nieruchomości) z ograniczeniem do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu prawidłowego funkcjonowania, narzędzie korzysta z informacji o działkach pochodzących z systemu ULDK (Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych) lub LPIS (System identyfikacji działek rolnych) oraz ze zdjęć satelitarnych i map z serwisu Google Maps. Mapy szczegółowe dostarcza OpenStreetMap.org. Prezentowane przy użyciu narzędzia informacje mają charakter poglądowy, a samą możliwość umiejscowienia obiektu na wybranej działce należy zawsze skonsultować z lokalnym architektem lub geodetą.
  4. Zarejestrowany Użytkownik, aby skorzystać z narzędzia służącego do dopasowania projektu do swojej działki (nieruchomości) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez odrębnych Administratorów danych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w/w narzędzia. Zgoda na przetwarzanie danych wynika z działania Zarejestrowanego Użytkownika (korzystanie z w/w opcjonalnych funkcjonalności). Odrębni Administratorzy danych posiadają własne polityki prywatności oraz własne systemy zabezpieczeń danych osobowych, za które GALERIADOMOW.PL nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Treści informacyjno-promocyjne (Newsletter)
  1. GALERIADOMOW.PL może przekazywać treści o charakterze informacyjno-promocyjnym Kupującemu, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich treści – zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i wybranej formie kontaktu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
  2. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na ważność wysyłanych treści przed jej wycofaniem.
  3. GALERIADOMOW.PL może także przetwarzać dane osobowe Kupujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego tj. w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes – zgodnie z motywem (47) RODO.
 14. Prawa autorskie
  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL, treści udostępnianych przez Usługodawcę, w tym szczególności do elementów tekstowych, nazwy i logotypu Sklepu, opisów Towarów, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, plików multimedialnych, m.in. takich jak filmy, zdjęcia, grafiki, komentarze, w tym stanowiące Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „Treści”), które zostały udostępnione za pośrednictwem Sklepu - należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
  2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
  3. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie niż wskazane w ust. 2, jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody, udzielonej przez Usługodawcę lub przez inny uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Kupujący umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek treści, w szczególności zdjęcia, grafiki, komentarze, opinie – mogące stanowić utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Usługodawcy, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie, utrwalenie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnienie tych treści, w szczególności w Internecie, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, wykonania praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich osób trzecich w wyniku publikacji treści w Sklepie.
  6. Zamieszczenie jakichkolwiek treści w ramach Sklepu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 15. Postanowienia przejściowe i końcowe.
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  2. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupujących posiadających status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Ewentualne postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Kupujących posiadających status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy względniejsze.
  4. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
  5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL i nie dotyczą Zamówień dokonanych przed ich wprowadzeniem.
  6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  7. Sklep internetowy GALERIADOMOW.PL i poszczególne jego elementy stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do jego opracowania, kopiowania materiałów, a także rozpowszechniania powyższych ich w jakiejkolwiek formie bez zgody GALERIADOMOW.PL.
  8. Złożenie Zamówienia na Towar lub usługę świadczoną przez GALERIADOMOW.PL oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie osoby akceptującej Regulamin do przestrzegania jego treści.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2023 r.

Ostatnia data aktualizacji Regulaminu: 12 października 2023 r.