Regulamin-old

Regulamin strony internetowej (działającej pod adresem: https://www.galeriadomow.pl należącej do GALERIA DOMÓW PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000621942, NIP: 6772404120 Regon: 364674104 (dalej zwanej "Galeria Domów").

§ 1

Zasady Ogólne

 1. Regulamin precyzuje zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego https://www.galeriadomow.pl oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Galerię Domów.
 2. Właścicielem strony internetowej w domenie https://www.galeriadomow.pl (dalej „Serwis” lub „strona internetowa”) jest GALERIA DOMÓW PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowa 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000621942, NIP: 6772404120 Regon: 364674104.
 3. Z biurem Galerii Domów można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem https://www.galeriadomow.pl
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 5. Galeria Domów nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej pod adresem: https://www.galeriadomow.pl a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 6. Świadczenie usług oraz sprzedaż produktów Galerii Domów za pośrednictwem Serwisu następuje zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi przepisami obowiązującego prawa.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Galeria Domów na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.
 7. Rachunek – faktura VAT – dokument potwierdzający wykonanie usługi.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 10. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

§ 3

Ochrona Danych Osobowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach strony internetowej i sklepu internetowego znaleźć można pod adresem: https://www.galeriadomow.pl
 2. Galeria Domów w odniesieniu do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego https://www.galeriadomow.pl i korzystających z usług Serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Galerię Domów w siedzibie administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w siedzibie podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa, tj. w szczególności przepisów RODO.
 5. Podawanie danych osobowych i wyrażanie stosownych zgód jest dobrowolne, jednakże w celu skorzystania z usług zakupowych w Serwisie konieczne jest podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze.
 6. W przypadku pozostałych usług podanie danych osobowych i wyrażenie stosownych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z takich usług.
 7. Gromadzone przez Galerię Domów dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób tożsamy z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub w zgodzie z podstawą innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, tj. przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Galerii Domów – marketingu bezpośrednim produktów lub usług, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z:
  1. RODO,
  2. ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Galeria Domów zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z RODO na zasadach szczegółowo określonych w klauzulach informacyjnych, która zawiera informacje o przysługujących Użytkownikowi prawach w związku z przetwarzaniem jego danych.
 9. Galeria Domów w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz klienta.
 10. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych zawierają klauzule informacyjne.
 11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: GALERIA DOMÓW PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

§ 4

Poufność

 1. Galeria Domów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności:
  1. poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług,
  2. danych dotyczących Użytkowników,
  3. informacji o świadczonych na rzecz Użytkowników usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Galerię Domów jeżeli:
  1. wynika to niezbędności dla prawidłowego wykonania i/lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego,
  2. strony w Umowie nie postanowiły inaczej,
  3. stanowi to przedmiot usługi świadczonej na rzecz Użytkownika.
 3. Galeria Domów dochowuje należytej staranności w zakresie:
  1. uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi,
  2. zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych,
  3. sieci teleinformatycznych,
  4. kategorii danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§ 5

Usługi i  produkty Galerii Domów świadczone przy wykorzystaniu Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą zostać zamówione następujące usługi:
  1. Usługi i produkty odpłatne:
   • Sprzedaż projektów gotowych.
  2. Usługi nieodpłatne, wymagające jednak wyrażenia stosownych dobrowolnych zgód (świadczenie usług w formie umowy o świadczenia wzajemne w rozumieniu art. 487 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025, 1104, 1629, 2073 t.j.)
   • Prowadzenie Konta,
   • Dostęp do Forum Galerii Domów,
   • Newsletter,
   • Dodatkowe oferty przedstawiane przez Partnerów Galerii Domów.
 2. Galeria Domów może świadczyć również inne nieodpłatne usługi drogą elektroniczną Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej https://www.galeriadomow.pl w celach informacyjnych (zaznajomienia się z ofertą Galerii Domów i/lub Partnerów Galerii Domów).

§ 6

Sprzedaż projektów gotowych

Projekt gotowy to wydawnictwo mające charakter informacyjny, które zawiera projekt domu, dostępne w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia i będące przedmiotem Umowy sprzedaży. Projekt gotowy ma formę książki z numerem ISBN i nie obejmuje związanych z nim materiałów graficznych (w szczególności wizualizacji) prezentowanych na stronach Sklepu internetowego. Projekt gotowy nie jest również projektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ani projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), jak również nie obejmuje kosztorysu, Kosztów Budowy, ani innych rodzajów wyceny związanych z Projektem gotowym. Na podstawie projektu gotowego można uzyskać pozwolenie na budowę ale tylko i wyłącznie po wykonaniu jego adaptacji. Adaptacja to dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz do wymogów zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy. Za zakres i poprawność adaptacji projektu gotowego oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt gotowy. Projektant adaptujący przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego. Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu ww. Ustawy Prawo budowlane.

§ 7

Zasady ogólne składania zamówień

 1. Zamówienia telefoniczne

  W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia telefonicznego, obowiązuje następująca procedura:

  • KROK nr 1. – kontakt telefoniczny konsumenta z Galerią domów i ustalenie telefoniczne warunków zamówienia,
  • KROK nr 2. – potwierdzenie przed zawarciem umowy warunków zamówienia przez Galerię Domów w formie mailowej. Na wyraźne życzenie konsumenta potwierdzenie może zostać wysłane w formie papierowej (listownie),
  • KROK nr 3. – zaakceptowanie zamówienia przez konsumenta (forma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia) z obowiązkiem zapłaty po stronie konsumenta,
  • KROK nr 4. – potwierdzenie przez Galerię Domów treści zamówienia w formie mailowej lub na wyraźne życzenie konsumenta papierowej (listownie).

  W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa towaru na adres konsumenta, w/w wskazane dokumenty dostarczane są wraz z towarem, a konsumentowi przysługuje prawo określone w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta - prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

 2. Zamówienia mailowe

  W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia mailowego obowiązuje następująca procedura:

  • KROK nr 1. – Zamówienie należy złożyć mailowo na adres wskazany na stronie
  • KROK nr 2. – Po przyjęciu zamówienia pracownik Galerii Domów niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu w ciągu pięciu dni roboczych skontaktuje się z konsumentem w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy. Do wysłanego e-maila Galeria Domów załączy także link do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony.
  • KROK nr 3. – konsument w formie wiadomości e-mail akceptuje niniejszy regulamin i potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez niego ustalonej ceny.
  • KROK nr 4. – Galeria Domów wysyła potwierdzenie treści zamówienia w formie wiadomości e-mail lub na wyraźne życzenie konsumenta papierowej (listownie).
  • KROK nr 5. – Wysyłka projektu następuje w terminie 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez pracownika Galerii Domów i potwierdzenia przez Konsumenta złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

  Prawa konsumenta określone w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta realizuje się odpowiednio.

 3. Zamówienia dokonywane przez stronę internetową oraz w pozostałych przypadkach

  W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia poprzez stronę internetową, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, obowiązuje następująca procedura:

  • KROK 1. – Zamówienie składane jest na stronie internetowej https://www.galeriadomow.pl.
  • KROK 2. – Przy zamawianiu za pośrednictwem Serwisu, przed kupnem danego gotowego projektu należy wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować Regulamin.
  • KROK 3. – Po przyjęciu zamówienia pracownik Galeria Domów w ciągu pięciu dni roboczych skontaktuje się z konsumentem e-mailowo lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy.
  • KROK 4. – Wysyłka projektu następuje w terminie 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez pracownika Galerii Domów lub w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia.

  Prawa konsumenta określone w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta realizuje się odpowiednio.

 4. Wykonanie wszystkich kroków przewidzianych dla danego typu zamówienia oznacza skuteczne i ważne zawarcie umowy pomiędzy konsumentem a Galerią Domów.

§ 8

Opłaty

 1. Galeria Domów świadczy usługi odpłatnie, chyba że w Umowie i/lub Regulaminie lub obowiązującym cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. Informacja o odpłatności każdorazowo jest podana konsumentowi najpóźniej w momencie składania przez niego zamówienia
 2. Wysokość cen, opłat czy taryf oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, Umowie lub Cenniku.
 3. Galeria Domów zastrzega sobie możliwość zmiany cen, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów czy też dołączania do zamówień gratisów.
 4. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika.
 5. Zmiany dotyczące opłat za oferowane Usługi będą obowiązywać Użytkowników zamawiających produkty, usługi lub zawierających Umowę o określone usługi, po ich wejściu w życie.
 6. Zmiany w zakresie opłat lub cen nie mają w szczególności wpływu na wysokość wynagrodzenia Galerii Domów z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 7. Wszelkie opłaty zamieszczone na stronie Galerii Domów wyrażone są w walucie polskich złotych oraz są cenami brutto, w tym w szczególności zawierają należny podatek VAT.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia wymaganych opłat w wysokości i na warunkach określonych Umowie, Regulaminie oraz Cenniku.

§ 9

Sposób płatności

 1. Opłaty za usługę mogą być według wyboru Użytkownika uiszczane:
  1. gotówką - przy odbiorze osobistym w siedzibie Galerii Domów,
  2. za pobraniem - zapłata u kuriera/listonosza (koszty przesyłki pokrywa Galeria Domów),
  3. w formie przedpłaty na rachunek bankowy Galerii Domów: 42 1240 4650 1111 0010 6856 3146

  Wyboru opcji Użytkownik dokonuje przy zamawianiu produktu lub usługi.

 2. Opłaty określone będą w Rachunku, wystawianym przez Galerię Domów, stanowiącym fakturę VAT (paragon) i naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem i Cennikiem.
 3. Ceny podane przez Galerię Domów na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie każdorazowo są ceną brutto. Każdorazowo podawane będą także koszty dodatkowe oraz koszty dostawy – o ile możliwe jest ich ustalenie.
 4. Galeria Domów jest zobowiązana określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.
 5. Informacje o dostępnych sposobach płatności znajdują się każdorazowo w:
  1. formularzu zamówienia – w przypadku zamówienia przez stronę internetową
  2. w potwierdzeniu treści zamówienia przesyłanym drogą mailową bądź listowną – w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail.
 6. Ustęp poprzedzający dotyczy także informacji o ograniczeniach w dostawie i formach dostawy.
 7. Galeria Domów każdorazowo obowiązana jest od uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.
 8. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.
 9. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki ustawowe nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.
 10. Uiszczone przez Użytkownika opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec Galerii Domów.
 11. Dokonane wpłaty, o ile Użytkownik nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (lub wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres kontaktowy Galerii Domów.
 3. Galeria Domów niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy konsumenta.
 5. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli jednak Galeria Domów nie zaproponowała odbioru rzeczy bezpośrednio od konsumenta, zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 6. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że Galeria Domów zaproponowała, że odbierze przedmiotową rzecz.
 7. Galeria Domów informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w przypadkach określonych w art. 38 tej ustawy.

§ 11

Prowadzenie Konta na stronie Galerii Domów

 1. Posiadanie Konta na stronie internetowej Galerii Domów umożliwia Użytkownikom Serwisu korzystanie z nieodpłatnie świadczonych przez Galerię Domów usług i funkcjonalności, polegających w szczególności na:
  • Przechowywaniu i zarządzaniu danymi wprowadzonymi do Konta przez Użytkownika,
  • Korzystaniu z udostępnionego dla Zarejestrowanych Użytkowników Forum.
  • Korzystaniu z dodatkowych funkcjonalności przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Forum.
 2. Prawo do założenia Konta w ramach Serwisu przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rejestracja Użytkownika, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego.
 4. Utworzenie Konta wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym oraz udzielenia zgód podanych w formularzu, jako obowiązkowe.
 5. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do Konta.
 6. Niedozwolone jest tworzenie Nazwy Użytkownika o charakterze komercyjnym.
 7. Nazwy Użytkownika wskazujące na działalność handlową i/lub projektową są zabronione.
 8. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
 9. Użytkownik nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, tj. w szczególności hasła dostępu.
 11. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego, pomiędzy Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie wzajemne.
 12. Umowa o prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może ją w każdym momencie wypowiedzieć i wycofać udzielone zgody.
 13. Konto Użytkownika wykorzystuje pliki „cookies” do przechowywania informacji na komputerach Użytkowników Konta. Pliki te nie zawierają żadnych informacji poufnych i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Konta..

§ 12

Newsletter

 1. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno – promocyjnych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera pod podanym numerem telefonu i/lub adresem poczty elektronicznej.
 2. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne pochodzące, w zależności od wyrażonej zgody, od Galerii Domów i/lub podmiotów trzecich.
 3. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno-promocyjnych oraz przetwarzanie przez Galerię Domów danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres przeznaczony do kontaktu lub zaznaczenie odpowiednich pól na stronie Serwisu, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z danej usługi.

§ 13

Konserwacja

 1. Galeria Domów zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Galeria Domów dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.
 3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Galeria Domów zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego, w tym w szczególności bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 4. Galeria Domów oświadcza, że stosowane w Serwisie środki nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Galeria Domów oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania materiałów zawierających wirusy i innych materiałów o podobnym charakterze lub innych aniżeli materiały treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail Galerii Domów przeznaczony kontaktu.
 6. W przypadkach określonych poprzedzającym ustępie, Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Galerii Domów żadne roszczenia odszkodowawcze. W szczególności Galeria Domów nie będzie obarczana odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych zawartych w Serwisie bądź innych działań zagrażających bezpieczeństwu Państwa urządzeń i danych.

§ 14

Rozwiązanie Umowy

 1. Umowy o dostawę konkretnego towaru lub usługi zawarte są na czas niezbędny do ich wykonania.
 2. Umowa o świadczenie wzajemne zawarte są na czas nieoznaczony, tj. do czasu wycofania udzielonej zgody przez Użytkownika.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego Regulaminu, dotyczących danej usługi, Galeria Domów ma prawo rozwiązać Umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarto i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:
  1. stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu bądź Umowy bądź przepisów praw,
  2. wykorzystywania przez Użytkownika usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego Regulaminu dotyczących konkretnej usługi, Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Galerię Domów warunków Umowy. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku zamiaru rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. powyższych, Strona Umowy zobowiązana jest do wezwania Galerii Domów do niezwłocznego usunięcia zaistniałych naruszeń, wyznaczając ku temu stosowny termin, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze.
 6. Z dniem rozwiązania Umowy Galeria Domów zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika usług objętych rozwiązaną Umową, a w przypadku udzielonych zgód przez Użytkownika Galeria Domów uznaje je za wycofane i zaprzestaje świadczenia usług wykonywanych na ich podstawie.

§ 15

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin i jego poszczególne postanowienia obowiązują od momentu jego udostępnienia (opublikowania) na stronie internetowej Galerii Domów.
 2. Galeria Domów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 dni od ich udostępnienia na stronie internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla zawartych do dnia zmiany umów o świadczenie usług odpłatnych o dostawę towaru lub usługi , które realizowane są na zasadach dotychczasowych.
 5. Odnośnie usług odpłatnych zawartych na czas nieokreślony lub usług nieodpłatnych, brak akceptacji zmian przez Użytkownika daje mu prawo do rozwiązania umowy na świadczone na jego rzecz usługi w trybie natychmiastowym.

§ 16

Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Galerię Domów indywidualnych umów, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia na towar lub usługę znajdującą się w serwisie oznacza, że Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich Galeria Domów i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usług, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 3. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Walentynkowa PROMOCJA -300 złZ okazji Walentynek GALERIADOMOW.PL startuje z promocją dla wszystkich zakochanych. Wszystkie projekty domów są teraz tańsze o 300 zł! To specjalna oferta dla wizjonerów,...
Stworzone do adaptacji poddaszaAdaptacja poddasza na cele mieszkalne to najprostszy sposób, by powiększyć przestrzeń użytkową. Teraz jest to możliwe o wiele prościej i szybciej! Seria projektów przy...
Nowoczesny dom na wąską działkęNowoczesny projekt domu na wąską działkę - Poznaj Dom przy Cyprysowej 57 Budowa domu na wąskiej działce to czasem nie lada wyzwanie. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze...
Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie!Sprawdź, jak zakwitnie Twoje życie! Projekty domów przy Kwiatowej - Nowa kolekcja domów parterowych na GALERIADOMOW.PL Projekty domów parterowych to wybór setek tysięcy...
Kontakt z nami

Nasi architekci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 17:00.

606 977 299
519 634 700
 

Bezpieczne transakcje internetowe realizowane są za pośrednictwem systemu DotPay.