Słownik pojęć budowlanych - Vademecum Inwestora

Co oznaczają pojęcia budowlane?

Budowlane must know!

Powierzchnia zabudowy – to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Powierzchnia całkowita - suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku (naziemne, podziemne ) mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku. Do obmiaru wlicza się również tynki, wszelkie okładziny ścienne, balustrady balkonowe. Do powierzchni całkowitej wlicza się również powierzchnię poddaszy, schodów zewnętrznych, tarasów, balkonów, podcieni i zjazdów do garaży.

Powierzchnia użytkowa – zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Jest obliczana po przyjęciu wymiarów budynku w stanie wykończonym. Powierzchnia pomieszczeń lub ich część o wysokości w świetle powyżej 2,2 m wlicza się do powierzchni użytkowej w 100%, między 1,4 m, a 2,2 m. w 50%, a poniżej 1,4 m nie wlicza się wcale. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się pomocniczej komunikacji wewnętrznej oraz pomieszczeń gospodarczych i technicznych.

Powierzchnia netto – suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w świetle konstrukcji, inaczej definiowana jako suma powierzchni wszystkich posadzek.

Kubatura brutto – inaczej objętość/pojemność budynku, jest obliczana poprzez mnożenie powierzchni całkowitej (mierzonej po obrysie zewnętrznym ścian) i wysokości kondygnacji. Jest to również suma poszczególnych kubatur wszystkich kondygnacji.

Kubatura netto – jest to kubatura brutto, od której odjęto poszczególne objętości; klatek schodowych (wind), balkonów, podcieni i tarasów.

Ściany szczytowe – zewnętrzne (najczęściej trójkątne) fragmenty bocznych ścian konstrukcyjnych budynku, prostopadłe do głównej kalenicy dachu dwuspadowego. Przenoszą obciążenia zewnętrzne z dachu oraz więźby dachowej i przekazują je na niżej ulokowane elementy konstrukcyjne.

Ścianka kolankowa - ścianka wymurowana na wieńcu najwyższej kondygnacji budynku. Ma na celu podniesienie dachu, a co za tym idzie powiększenie powierzchni użytkowej poddasza. Projekty domów z poddaszem użytkowym najczęściej posiadają ściankę kolankową między 90-120 cm, domy parterowe od 0 do 70 cm.

Ściany nośne - główne ściany dzielące wnętrze budynku. Przenoszą obciążenia z dachu, stropów, schodów, czy balkonów na fundament i inne elementy konstrukcyjne budynku. Zmiany w zakresie lokalizacji i sposobu wykonania ścian działowych mogą być wprowadzane jedynie za zgodą autora projektu, przy udziale uprawnionego projektanta.

Ściany działowe - ściany wewnętrzne budynku, rozdzielające pomieszczenia budowli. Ściany działowe nie należą do elementów konstrukcyjnych i nie posiadają właściwości nośnych (nie przenoszą obciążeń).
Ściana taka powinna spełniać przepisowe wymagania dotyczące dźwiękoszczelności i odporności ogniowej. Usunięcie ściany działowej nie narusza konstrukcji budynku.

Wysokość budynku – wartość pozwalająca określić wymagania techniczne i użytkowe oraz zakwalifikować budynek do konkretnej grupy wysokości:
1) niskie (N) 2) średniowysokie (SW) 3) wysokie (W) 4) wysokościowe (WW). Wysokość budynku jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Kalenica – oś znajdująca się na przecięciu górnych krawędzi połaci dachu. Jest to najwyższa, pozioma część dachu (kalenica główna) Wyróżniamy także kalenice narożne, które powstają w miejscu przecięcia się skośnych krawędzi dachu wielospadowego.

Okap – wysunięta przed płaszczyznę elewacji najniższa, dolna część dachu. Spełnia funkcję odprowadzania wody opadowej poza ściany zewnętrzne budynku. Wzdłuż okapu zazwyczaj przebiega rynna.

Wykusz – wysunięta poza regularny obrys ściany zewnętrznej część budynku, zwiększająca powierzchnię przylegającego wnętrza, nadwieszona nad parterem. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej na wysokość jednej lub kilku kondygnacji. Termin „wykusz” często zwyczajowo używany jest na określenie wysuniętej poza obrys budynku części posiadającej własny fundament. Taką konstrukcję fachowo nazywamy ryzalitem.

Lukarna - element architektoniczny będący częścią konstrukcji dachu, spełniający funkcję doświetlającą poddasze. Na powierzchni frontowej lukarny umieszczone jest okno, a dwie symetryczne połacie łączą ją z dachem głównym. We współczesnym budownictwie występują również lukarny z dachem wielospadowym, lub płaskim.

Działka budowlana - nieruchomość gruntowa, spełniająca wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego w zakresie wielkości, cech geometrycznych, dostępu do drogi publicznej oraz wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Budynek gospodarczy - budynek przeznaczony do wykonywania prac warsztatowych (nie związanych z prowadzeniem działalności) lub do przechowywania materiałów,
narzędzi, sprzętu i płodów rolnych. W przypadku zabudowy zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Budynek rekreacji indywidualnej - budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Jeśli jego powierzchnia zabudowy nie jest większa niż 35 m² możliwy do wybudowania na zgłoszenie – bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zobacz: Dom przy Bukowej 35

Adaptacja – wymagane prawnie dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków działki, na której ma być realizowana inwestycja. Na etapie adaptacji możliwe jest wprowadzanie zmian w projekcie, wynikających z sugestii i potrzeb inwestora.

Architekt adaptujący – projektant posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów, który na zlecenie inwestora wykonuje dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków działki. Architekt na podstawie autorskiej zgody na zmiany może również wprowadzać zmiany w projekcie gotowym, zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami inwestora. Projektant adaptuje projekt w zakresie dostosowania do; WZ, MPZP, warunków gruntowych, ukształtowania terenu, strefy klimatycznej, strefy obciążenia wiatrowego, strefy obciążenia śniegiem. Gotowy projekt domu, po wykonaniu przez architekta adaptacji, staje się projektem budowlanym – częścią dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Kierownik budowy – w świetle prawa budowlanego, osoba kierująca realizacją (budową, odbudową, rozbudową, czy nadbudową) inwestycji w konkretnym miejscu. Osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Odpowiada za całość prac budowlanych, w tym za teren budowy, przestrzeganie zasad BHP i stan obiektów na terenie budowy. Jego zadaniem jest dokumentacja postępów prac w dzienniku budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie budynku do odbioru. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za realizację inwestycji zgodnie z projektem budowlanym.

Tablica budowlana – tablica informacyjna w kolorze żółtym, zawierająca podstawowe dane o realizowanej inwestycji, m.in.: dane inwestora, projektanta, kierownika budowy, adres, czy nr pozwolenia na budowę. Należy ją umieścić na terenie budowy, tak by była widoczna z publicznej drogi.
Tablica budowlana jest bezpłatnym dodatkiem do każdego projektu domu zakupionego w Galerii Domów.

Dziennik budowy – wymagany przepisami budowlanymi dokument w formie książki, informujący o przebiegu robót budowlanych. Dziennik uzupełnia zgodnie z postępem prac kierownik budowy. Należy go założyć jeszcze przed rozpoczęciem budowy, a następnie złożyć do właściwego organu celem zarejestrowania i nadania mu numeru. Administracja budowlana podbija każdą stronę pieczęcią urzędu. Dziennik budowy jest bezpłatnym dodatkiem do każdego projektu domu zakupionego w Galerii Domów.

Projekt gotowy – gotowy projekt to projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania. Dokumentacja projektu gotowego, inaczej zwanego powtarzalnym, lub typowym, może być wykorzystana przez projektanta obiektu budowlanego, jako projekt architektoniczno-budowlany. Wymaga dostosowania (adaptacji) do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Projekt gotowy po wykonaniu adaptacji staje się projektem budowlanym, a jego autorem, w świetle prawa, jest architekt adaptujący.
Projekty gotowe oferowane przez Galerię Domów są zawsze oznaczone hologramem potwierdzającym ich unikalność i oryginalność.

Piwnica – podziemna kondygnacja lub najniższa nadziemna część budynku
w której poziom podłogi, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się poniżej naturalnego poziomu terenu.

Antresola - górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od
powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Teren biologicznie czynny – teren zagospodarowany w taki sposób, by zapewniał naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych. W powierzchnię terenu biologicznie czynnego wlicza się również 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni, umożliwiających swobodną wegetację roślin (o powierzchni nie mniejszej niż 10 m 2) jak również wodę powierzchniową (oczka wodne, strumyki, stawy) występującą na danym terenie.

Przebudowa – całokształt robót budowlanych, których skutkiem jest zamiana parametrów użytkowych, lub technicznych istniejącego już budynku. W trakcie przebudowy nie mogą zostać zmienione charakterystyczne/istotne parametry, takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Budowa - wykonywanie, realizacja obiektu budowlanego w określonym miejscu. Przez budowę rozumiemy również prowadzenie robót mających na celu odbudowę, rozbudowę, czy nadbudowę obiektu budowlanego.

Remont – ogół prac budowlanych wykonywanych w istniejącym obiekcie, zmierzających do odtworzenia pierwotnego stanu budynku, a niebędących działaniami wynikającymi z bezpośredniego zużycia materiałów, czy przedmiotów w budynku. W trakcie remontu budynku dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów budowlanych, niż tych, których użyto w stanie pierwotnym.

Dokumentacja powykonawcza – kompletna dokumentacja budowy wraz z wyszczególnionymi zmianami, wprowadzonymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentację powykonawczą sporządza każdorazowo kierownik budowy.

 

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Gotowe projekty domów - dlaczego warto je wybierać?Ile kosztuje adaptacja projektu?