Regulamin promocji Projekt dla Ciebie

REGULAMIN PROMOCJI

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „Projekt dla Ciebie” (dalej: „promocja”) organizowanej przez GALERIADOMOW.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751837, NIP: 6772438484 Regon: 381524914, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl (dalej: „Organizator”).

 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://www.galeriadomow.pl/artykuly/regulamin-promocji-projekt-dla-ciebie

 3. Warunki promocji mogą być łączone z innymi ofertami promocyjnymi czy też ofertami specjalnymi, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych nie dopuszczają takiej możliwości.

 4. Towar zakupiony w ramach promocji podlega tym samym przepisom, jak towar zakupiony w ofercie sprzedaży regularnej.

§2 Czas trwania promocji.

 1. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym Organizatora i trwa od dnia 07.06.2022 godz. 10:17 do dnia 04.01.2023, godz. 10:00.

 2. Organizator może skrócić termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej bez podawania przyczyny.

 3. Niezależnie od czasu trwania promocji, zakres produktów objętych promocją może ulec zmianie.

§3 Zasięg geograficzny promocji.

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Organizatora znajduje się na się na stronie internetowej: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html

§5. Uczestnicy promocji.

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, dokonujących z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnicy”).

 2. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Promocji oraz, że po zakupie towarów w Sklepie internetowym Organizatora objętych promocją nie dokona jego dalszej odsprzedaży w celach zarobkowych.

§ 6. Zasady korzystania z promocji

 1. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów dostępnych i objętych promocją w sklepie internetowym Organizatora www.galeriadomow.pl.

 2. Promocja polega na udzieleniu każdemu Uczestnikowi zalogowanemu w sklepie internetowym Organizatora, który dokona w czasie trwania promocji jednorazowego zamówienia (tj. w ramach jednego zamówienia złożonego on-line za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora) rabatu w wysokości 100 zł w zależności od towaru objętego promocją (dalej: „zakup premiowany”).

 3. Promocja obejmuje tylko wybrane produkty ze sklepu internetowego Organizatora. Lista produktów objętych promocją może zmieniać się w trakcie trwania promocji.

 4. Rabat zostanie uwzględniony w ramach zakupu premiowanego w ten sposób, iż kwota stanowiąca cenę zakupu premiowanego zostanie pomniejszona o kwotę rabatu.

 5. Jeden zakup premiowany upoważnia do otrzymania jednego rabatu.

 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu rabatu, w tym wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2022 roku.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków promocji w czasie jej trwania.

 4. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Stworzone do adaptacji poddaszaTrzy oblicza, jedno wnętrze. Poznaj nowe projekty domów z serii Dom przy Niezapominajek.