keyboard_arrow_down

Regulamin - archiwalny I

Wstęp

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że w ramach Sklepu Internetowego Galerii Domów mają Państwo możliwość zakupu dowolnie wybranego z oferowanych projektów domów oraz uzyskania na ich temat kompleksowej informacji.
W tym celu zapewniamy Państwu możliwość zamówienia nieodpłatnego katalogu z naszą ofertą. Powyższy katalog można również pobrać, w formie pliku PDF, za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego Galerii Domów.
Nabycie przez Państwa projektu upoważnia do wykorzystania go przy budowie jednego obiektu. Na podstawie projektu można uzyskać pozwolenie na budowę ale tylko i wyłącznie po wykonaniu jego adaptacji przez projektanta adaptującego projekt (szczegóły – definicja Towaru poniżej).
Dokonując zakupu projektu ponoszą Państwo koszty w postaci uiszczonej przez Państwa ceny danego projektu. Korzystanie przez Państwa z ww. projektów dla własnych potrzeb nie będzie związane z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek dodatkowych opłat na rzecz Sklepu Internetowego Galerii Domów.
Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo ponieść dodatkowe koszty w przypadku m.in. chęci dokonania modyfikacji projektu lub konieczności jego dostosowania do wymogów przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. Powyższe koszty jednakże nie będą już ponoszone na rzecz Sklepu Internetowego Galerii Domów.
Informujemy również, że za każdym razem kiedy zostaną Państwo - w ramach Sklepu Internetowego Galerii Domów - poproszeni o podanie dotyczących Państwa danych osobowych, podanie ich jest całkowicie dobrowolne. Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonej przez ww. Sklep polityki prywatności są dostępne pod adresem: 
www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html

 

 

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego Galerii Domów (w tym również Konsument),
  2. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Koszty Budowy – związane z Towarem dane o prawdopodobnych kosztach budowy obiektu na podstawie Towaru, które nie są przedmiotem Umów sprzedaży ani świadczonych przez Usługodawcę Usług; Koszty Budowy mogą być doręczone Klientowi przez Podmioty trzecie za pomocą Sklepu Internetowego Galerii Domów w ramach usług świadczonych przez te Podmioty drogą elektroniczną,
  5. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Klientem,
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  7. Sklep Internetowy Galerii Domów (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galeriadomow.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,
  8. Strona – Usługodawca i Klient,
  9. Towar – wydawnictwo mające charakter informacyjny, które zawiera projekt domu, garażu lub innego obiektu, autorstwa Usługodawcy, dostępne w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia i będące przedmiotem Umowy sprzedaży. Towar ma formę książki z numerem ISBN i nie obejmuje związanych z nim materiałów graficznych (w szczególności wizualizacji) prezentowanych na stronach Sklepu internetowego. Towar nie jest również projektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ani projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), jak również nie obejmuje kosztorysu, Kosztów Budowy, ani innych rodzajów wyceny związanych z Towarem. Na podstawie projektu można uzyskać pozwolenie na budowę ale tylko i wyłącznie po wykonaniu jego adaptacji. Adaptacja to dostosowanie projektu do wymagań inwestora, lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz do wymogów zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy. Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Projektant adaptujący przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego. Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu ww. Ustawy Prawo budowlane.
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną),
  11. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego Galerii Domów dostępnego pod adresem www.galeriadomow.pl,
  12. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym Galerii Domów w związku z Towarem (np. modyfikacja projektu gotowego pod kątem indywidualnych wymagań Klienta),
  13. Usługodawca – Galeria Domów PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowej 44, kod pocztowy: 30-227, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000621942, REGON: 364674104, NIP: 6772404120, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl,
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Galerii Domów i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Galerii Domów, dostępnego pod adresem www.galeriadomow.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Galerii Domów usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: umożliwienia Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego Galerii Domów i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
  5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Galerii Domów przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  6. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Galerii Domów możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
   3. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies,
   4. Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
   5. Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
   6. minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.
  8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Galerii Domów przez Klienta, a w szczególności w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta,
   2. dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu oraz
   4. w celach marketingowych Usługodawcy.
  9. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Galerii Domów, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  10. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym Galerii Domów, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  11. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie www.galeriadomow.pl ma charakter wiążący od momentu jej podania podczas procedury składania Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym Galerii Domów, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
  12. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Galerii Domów.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Usługodawcę.
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Galerii Domów jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy Galerii Domów.
  1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Galerii Domów lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV.6 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz ze złożeniem oświadczenia przez Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia treści proponowanej umowy od Usługodawcy.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy Galerii Domów należy wejść na stronę internetową www.galeriadomow.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym Galerii Domów i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego Galerii Domów), a następnie dokonać wyboru tego Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru.
  4. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
  5. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  6. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem skutecznego złożenia Zamówienia, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.
  7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze dostawy lub przelewem on-line w procesie składania zamówienia. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia.
  8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Dostarczenie Towaru zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Powyższa zasada nie dotyczy Towarów oznaczonych jako projekty w przygotowaniu, w stosunku do których Konsument zostanie poinformowany o terminie ich dostarczenia najpóźniej w chwili złożenia przez Konsumenta Zamówienia. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
  9. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
  10. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
  11. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu Internetowego Galerii Domów lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  12. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Podanie przez Klienta nieprawidłowych danych (zwłaszcza adresu e-mail) może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Usługodawcę.
  13. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV.6 Regulaminu powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia - Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni. Wskazany powyżej termin 21-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od momentu zawarcia Umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Sklepu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument). W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (w przypadku Usługodawcy) albo od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy (w przypadku Konsumenta). Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem:

  1. poniesienia przez Konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru;
  2. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru skutkuje brakiem możliwości dalszego korzystania przez Konsumenta z Towaru, w związku z czym Klient zobowiązany jest nie naruszać praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Towaru, w tym w szczególności: nie zwielokrotniać projektu gotowego żadną techniką (w tym techniką reprograficzną), nie dokonywać jakichkolwiek zmian w projekcie gotowym oraz nie wykorzystywać zwróconego projektu gotowego, jego kopii lub przeróbek dla celów sporządzenia projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowę lub wybudowania na ich podstawie jakiegokolwiek obiektu. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania skutkować może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

  W okresie 6 (sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy, możliwa jest dobrowolna zamiana Towaru przez Klienta na inny Towar oferowany przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że Towar podlegający dobrowolnej zamianie nie został przez Klienta wykorzystany.

  W przypadku, gdy zamiana nastąpi po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni, ale przed upływem 6 (sześciu) miesięcy, zostanie doliczona dodatkowa opłata za wymianę w wysokości 200zł (dwustu złotych) brutto.

  Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  Ponadto Usługodawca przekazuje Konsumentowi informacje związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży oraz związanymi z tym kosztami w treści Pouczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (kliknij tutaj, aby pobrać dokument) umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

 6. Niezgodność Towaru z umową

  W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres: „Galeria Domów PL”, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.

  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu.

  Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego Galerii Domów, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Galerii Domów. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl.

  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Galerii Domów. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 8. Odpowiedzialność.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego Galerii Domów z powodu skutków działania siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Towaru w procesie budowlanym, a w szczególności za skutki zmian i modyfikacji Towaru. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych danych w trakcie składania Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym Galerii Domów z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.

 9. Postanowienia przejściowe i końcowe.

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego Galerii Domów i nie dotyczą Zamówień dokonanych przed ich wprowadzeniem. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego Galerii Domów w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.