keyboard_arrow_down

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

W planowaniu inwestycji, poza wyborem odpowiedniego projektu domu, istotne są jeszcze inne kwestie, które trzeba zorganizować. Jedną z nich jest wybór kierownika budowy, który będzie sprawował nadzór nad całością prac budowlanych. Jakie są jego obowiązki i prawa? Poznajmy bliżej zakres działania kierownika budowy.

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy, podobnie jak projektant przystosowujący projekt domu oraz inwestor, jest uczestnikiem procesu budowlanego. Osoba pełniąca takie stanowisko musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz udokumentować swoje doświadczenie w pełnieniu tej funkcji.

Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest organizacja i przeprowadzenie prac budowlanych w taki sposób, by były bezpieczne i zgodne z przepisami BHP.

Kiedy inwestycja jest już ukończona to właśnie kierownik budowy zaświadcza, że budynek został zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i jest zdatny do zamieszkania. Kierownik budowy gwarantuje, że projekty domów powstają w zgodzie z zawartością dokumentacji architektoniczno-budowlanej i technicznej.

Co należy do obowiązków kierownika budowy?

Zakres odpowiedzialności i obowiązków kierownika budowy określają odpowiednie zapisy Prawa budowlanego w Art. 22. Zgodnie z zadań należą:

1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

2. prowadzenie dokumentacji budowy – dokonywanie wpisów o każdym etapie robót.

3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3a. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

– przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

– przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów.

3b. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowi.

3c. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.

3d. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

3e. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10.

4. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

7. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Prawa kierownika budowy.

Poza obowiązkami opisanymi w Ustawie Prawo Budowlane, kierownik budowy ma również prawa, zapisane w tym samym dokumencie. Należą do nich:

1. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

2. ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Każdy inwestor przymierzający się do budowy domu i występujący o tradycyjne pozwolenie na budowę jest zobowiązany do zatrudnienia kierownika budowy. Nie muszą tego robić ci, którzy zamierzają budować dom do 70 m² powierzchni zabudowy, w oparciu o procedurę zgłoszenia. Inwestor może wtedy wykonywać prace bez wyznaczania kierownika budowy oraz bez konieczności prowadzenia dziennika budowy. Oświadcza wtedy pisemnie, że osobiście przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową.

Poszukiwania odpowiedniej osoby najlepiej rozpocząć z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności warto zapytać znajomych, którzy budowali dom o polecenie kogoś, kto się sprawdził i należycie wywiązał z powierzonych obowiązków. Wybrany kierownik budowy powinien mieć doświadczenie w kierowaniu pracami w wybranej przez nas technologii. Na etapie rozmów najlepiej ustalić kilka istotnych szczegółów:

- jaka będzie cena za wykonaną usługę?

- jak często kierownik będzie wizytował budowę i na jakich jej etapach?

- jaka będzie forma i czas reakcji w przypadku zastrzeżeń co do przebiegu prac budowlanych

- jaką formę kontaktu preferuje kierownik budowy?

W przypadku uchybień w pracy kierownika, lub nieprzewidzianych wypadków losowych można zmienić osobę pełniącą tę funkcję. Zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo Budowlane o zmianie na stanowisku kierownika budowy należy powiadomić właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, wraz ze wskazaniem daty wystąpienia zmiany. Nowy kierownik powinien przejąć całą dokumentację inwestycji, podpisać oświadczenie o przejęciu obowiązków i zamieścić wpis mówiący o zmianie w dzienniku budowy.

Jeśli wybraliśmy już najlepsze projekty domów i mamy w planach budowę warto postarać się o dobrego kierownika. Odpowiednia osoba na tym stanowisku powinna zadbać, by prace przebiegły szybko, sprawnie i bez nieporozumień z wykonawcą. Nasz przyszły dom powstanie wtedy zgodnie z projektem i przepisami BHP i będzie bezpiecznym azylem na długie lata.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Spokojna przystań na jesień życia. Wybieramy projekt domu dla seniora.Projekt zagospodarowania działki lub terenu - czym jest, co zawiera i do czego jest potrzebny?