keyboard_arrow_down

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to podstawowy dokument niezbędny do realizacji inwestycji. Jest to ostateczna i oficjalna decyzja urzędu potwierdzająca, że możemy zbudować dom na swojej działce. Jak bez problemu uzyskać pozwolenie na budowę? Odsłaniamy tajemnice tej podstawowej procedury administracyjnej. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie projektu domu

Projekt domu przy Wiosennej 8

Co we wniosku o pozwolenie na budowę?

Kiedy mamy już działkę i projekt budowlany domu, możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek sporządza się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta albo z ich stron internetowych). Jego wypełnienie jest bardzo łatwe; należy w nim podać dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres oraz wymienić dokumenty załączone do wniosku.

Komplet dokumentów składa się w starostwie powiatowym, lub w urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu, na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję. 

W kompletnym wniosku o pozwolenie na budowę powinny się znaleźć:

- Oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na najczęściej na stronach internetowych właściwego urzędu)

- Cztery egzemplarze projektu budowlanego (projektu po adaptacji!) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami obowiązującymi na danym terenie. 

- Decyzja o warunkach zabudowy wydanych dla danej działki (w przypadku gdy dla terenu nie obowiązujące miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

- Zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych (aktualne na dzień sporządzenia projektu)  

Gotowe projekty domów, a pozwolenie na budowę

Projekt domu przy Alabastrowej 21N 

Co zostanie sprawdzone w urzędzie przed wydaniem pozwolenia na budowę? 

Zatwierdzenie projektu następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed wydaniem tej decyzji urzędnicy sprawdzają, czy:

- projekt budowlany jest kompletny i zawiera wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego (dotyczy to wszystkich projektantów podpisanych pod projektem);

- projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego);

- projekt zagospodarowania działki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (urzędnik nie może jednak sprawdzać zgodności z przepisami projektu architektoniczno-budowlanego. Za to odpowiedzialny jest wyłącznie projektant). 

W razie stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach lub dokumentacji projektowej, urząd nakłada (w drodze postanowienia) obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie. Jeżeli do wyznaczonego dnia nieprawidłowości nie zostaną usunięte, wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Jeśli jednak zostaną spełnione narzucone wymagania, urząd nie może inwestorowi odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Ile czekamy na pozwolenie na budowę?

Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin może wydłużyć się do dwóch miesięcy (nie wlicza się w to czasu oczekiwania na konieczne uzgodnienia i uzupełnienia wniosku). Urzędy często podają, że na wydanie pozwolenia na budowę mają 65 dni, bo po takim czasie naliczana jest im kara za zwłokę (500 zł za dzień).

Po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę urzędnik ustala strony postępowania administracyjnego. Oprócz inwestora są nimi właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu (wyznaczonym przez architekta i opisanym w projekcie domu). Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium i zgłaszania uwag do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli wpłynie odwołanie, rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji (wojewodę). Należy liczyć się też z możliwością skierowania sprawy do powtórnego rozpatrzenia i koniecznością oczekiwania na uprawomocnienie nowej decyzji.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Przytulny azyl pod dachem! Za co kochamy domy z poddaszem użytkowym?Projekty domów z południową ekspozycją salonu