Budowa domu na wąskiej działce

Budujesz na wąskiej działce? Zobacz, na co możesz sobie pozwolić.

Kiedy trafia się okazja, warto z niej skorzystać! W poszukiwaniu działki idealnej liczy się wiele rzeczy, które rzadko chodzą ze sobą w parach. Gdy już w końcu trafimy na miejsce, które spełnia nasze wymagania, pod względem lokalizacji, komunikacji i urokliwości (co bardzo ważne!) warto zainwestować w działkę, nawet taką, która nie jest w idealnych rozmiarach.

Projekt domu na wąską działkę - dom przy Pastelowej 16

Projekt Dom przy Pastelowej 16 - idealny na wąską działkę. 

Wąska działka, czyli jaka?

Kwestie regulacji prawnych, dotyczących budowy domów, opisane są w § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Zapis ten ustala odległości, w jakich można lokować obiekty budowlane od granicy z działką sąsiednią.

Podstawowe zasady mówią, iż budynki można sytuować na działce w odległości:

* nie mniejszej niż 4 m - kiedy budynek zwrócony jest ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną.

* nie mniejszej niż 3 m - kiedy budynek zwrócony jest ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Za wąską działkę, w rozumieniu przepisów budowlanych, rozumiemy taką, której szerokość jest mniejsza niż 16 m. Dla takich działek ustalono przepisy odrębne opisane w §12 ust. 3 i § 13, 60 i 271-273. Przewidują one możliwość ulokowania budynku jednorodzinnego w następujących odległościach od granicy działki sąsiadującej:

* bezpośrednio przy granicy działki ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

* w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Jeśli dom posiada obie boczne ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych przepisy umożliwiają budowę takiego budynku od granicy do granicy. Ważna dla nas, jako inwestorów, jest informacja, iż powyższe zasady posiadają status bezwzględnie obowiązujących norm. Znaczy to dokładnie tyle, że decyzja o tym, czy możemy wybudować nasz dom przy granicy działki, nie zależy od indywidualnego uznania, właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. Jeśli projekty domów na etapie adaptacji uwzględnią powyższe przepisy i regulacje oraz spełnią dodatkowe ustalenia i uzgodnienia, urzędnik musi wydać pozwolenie na budowę.

Musimy być świadomi, iż budowanie domu na działce w taki sposób powoduje objęcie sąsiadujących działek budowlanych tzw. obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Projekt domu z poddaszem na wąską działkę - Dom przy Migdałowej 2

Dom z poddaszem na wąską działkę - dom przy Migdałowej 2

Buduj z zgodzie z sąsiadami! Obszar oddziaływania i jego wpływ na budowę.

Co oznacza wyznaczenie obszaru oddziaływania i jaki ma to realny skutek w dalszej realizacji inwestycji? Obszar oddziaływania obiektu rozumiemy jako „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.” (art. 3, pkt. 20. Prawo budowlane)
Objęcie sąsiednich działek obszarem oddziaływania pociąga za sobą konkretne działania. Wszelkie decyzje dotyczące naszej budowy będą musiały być konsultowane i ustalane z właścicielami sąsiednich działek. Zgodnie z prawem (przepisy art. 28. Prawo budowlane) stronami w sprawie pozwolenia na budowę stają się również właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu. Zyskają oni wgląd w dokumentację, będą mogli zgłaszać sprzeciw, odwoływać się od decyzji i brać czynny udział w procesie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obszar oddziaływania ustala każdorazowo na potrzeby inwestycji właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie przepisów odrębnych. Urząd musi wziąć pod uwagę m.in. przepisy rozporządzeń określających warunki techniczne, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również przepisy z zakresu ochrony: środowiska, zabytków, przyrody i prawa wodnego, wprowadzające ograniczenia w wykorzystaniu danego terenu. W toku postępowania zostanie ustalony zakres i zasięg oddziaływania naszej inwestycji na sąsiadujące działki. Najczęściej badany jest wpływ hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, zanieczyszczeń powietrza, wody czy gleby. Istotna jest również możliwość zaistnienia ograniczeń w możliwości korzystania z mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności), czy dopływu światła dziennego.
Z powyższych regulacji wynika prosty wniosek – budując na wąskiej działce szczególnie musimy liczyć się z interesem sąsiadów. Spełniając wszelkie formalne wymagania nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę, lecz – jak widać – nieprzychylnie nastawiony sąsiad może skutecznie opóźniać i utrudniać naszą inwestycję. Będąc stroną postępowania ma duże możliwości wpływania na szybkość i płynność procesu. Warto zatem zadbać, już na samym początku naszej przygody z budową domu, o dobrosąsiedzkie relacje. Nasze aspiracje winny być przy tym wyważone i brać pod uwagę dobra materialne i spokój egzystencji naszych sąsiadów.

Wąska działka, w dobrej lokalizacji, jest warta inwestycji, gdyż daje możliwości budowy pięknego domu na opisanych zasadach. Wymaga nieco więcej starań i pewnego kompromisu, lecz jeśli trafiamy na wymarzone miejsce, w którym chcemy żyć, to jesteśmy w stanie dołożyć wszelkich starań, by nasze plany się ziściły.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?Mały dom bez pozwolenia na budowę?